Integritetspolicy

Infra-Cons affärsidé

Infra-Con ska utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ genom att med hög kompetens, kostnadseffektivitet samt god lönsamhet medverka i kvalitets- och miljösäkrade bygg- och anläggningsentreprenader för statliga, kommunala och privata kunder. Vi arbetar kontinuerligt med att följa upp gällande lagar, regler och krav.

Infra-Cons kvalitetspolicy

Infra-Con ska genom ständig förbättring av verksamheten i allt högre grad tillfredsställa kundernas och andra intressenters krav på leverans i rätt tid av rätt utförda produkter och tjänster genom ett aktivt kvalitets-miljö och arbetsmiljöarbete.

Infra-Cons miljöpolicy

Infra-Con ska bidra till ett ekologiskt uthålligt samhälle genom att:
  • I all verksamhet ta hänsyn till såväl människa som miljö.
  • I förebyggande syfte identifiera föroreningskällor och förebygga föroreningar.
  • Minska miljöbelastningen genom hushållning med resurser och val av material och maskiner.
  • Minimera mängden avfall.

Infra-Cons arbetsmiljöpolicy

Infra-Con ska tillhandahålla säkra och hälsosamma förhållanden. Infra-Con ska tillsammans med de anställda skapa förutsättningar för en god och säker arbetsmiljö med skadefria arbetsplatser genom att:
  • Förebygga arbetsmiljörisker och eliminera faror.
  • Förhindra skador och ohälsa.
Senast uppdaterad: 2021-03-10
Vi utför totalentreprenader och utförande entreprenader i hela Sverige!

Copyright 2023 Infra-Con Sverige AB

Made with ❤ by Area81.se