Integritetspolicy

Infra-Cons affärsidé
Infra-Con ska utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ genom att med hög kompetens, kostnadseffektivitet samt god lönsamhet medverka i kvalitets- och miljösäkrade bygg- och anläggningsentreprenader för statliga, kommunala och privata kunder. Vi arbetar kontinuerligt med att följa upp gällande lagar, regler och krav.

Infra-Cons kvalitetspolicy
Infra-Con ska genom ständig förbättring av verksamheten i allt högre grad tillfredsställa kundernas och andra intressenters krav på leverans i rätt tid av rätt utförda produkter och tjänster genom ett aktivt kvalitets-miljö och arbetsmiljöarbete.

Infra-Cons miljöpolicy
Infra-Con ska bidra till ett ekologiskt uthålligt samhälle genom att
• i all verksamhet ta hänsyn till såväl människa som miljö
• i förebyggande syfte identifiera föroreningskällor och förebygga föroreningar
• minska miljöbelastningen genom hushållning med resurser och val av material och maskiner
• minimera mängden avfall

Infra-Cons arbetsmiljöpolicy
Infra-Con ska tillhandahålla säkra och hälsosamma förhållanden. Infra-Con ska tillsammans med de anställda skapa förutsättningar för en god och säker arbetsmiljö med skadefria arbetsplatser genom att
• förebygga arbetsmiljörisker och eliminera faror
• förhindra skador och ohälsa

Senast uppdaterad: 2021-03-10